Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop www.olivac.eu. Slevy, bonusy. Reklamace, odstoupení, ochrana osobních údajů.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností A.L.C.Z. Logistic s.r.o., se sídlem Mezi úvozy 2000/3, 19300 Praha 9 – Horní Počernice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117138 („Prodávající“) a zákazníkem („Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě Prodávajícího na adresewww.olivac.eu, („Internetový obchod“), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.
 
1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy s místem dodání zboží na území České republiky. Prodávající nedoručuje zboží nabízené v Internetovém obchodě mimo území České republiky. Platnou objednávku tak může Kupující učinit pouze v případě, kdy objednávka obsahuje místo dání na území České republiky, v opačném případě platí, že objednávka nebyla Kupujícím učiněna a Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy, pokud k takové úhradě ze strany Kupujícího došlo. Doručování do zahraničí je možné pouze tehdy, pokud se tak Prodávající s Kupujícím písemně dohodne.
 
1.3 Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na kupní smlouvy uzavírané s Kupujícími, kteří jsou koncovými zákazníky Prodávajícího. Nedohodnou-li se strany jinak, nevztahují se tyto obchodní podmínky, vyjma jejich článků 4.7(c) a 4.8(c), na kupní smlouvy uzavírané s obchodními partnery Prodávajícího, kteří nenakupují zboží výlučně za účelem konečné spotřeby a pro které platí podmínky ujednané mezi stranami individuálně.
 
1.4 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišné úpravě.
 
1.5 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
 
1.6 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

 1. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2   Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

2.3   Seznam zboží uvedený v Internetovém obchodě jakož i seznam zboží uvedeného v košíku Kupujícího představuje až do okamžiku potvrzení objednávky ze strany Kupujícího výlučně výzvu k podávání nabídek ve smyslu ustanovení § 1733 občanského zákoníku a jako takový nezakládá žádný závazek Prodávajícího, zejména nezakládá jeho závazek k uzavření Kupní smlouvy.

2.4   Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy na zboží a služby vložené do košíku Internetového obchodu a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.5   Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena. Tím není dotčeno ujednání článku 1.2 těchto obchodních podmínek vztahující se k objednávkám s místem dodání mimo území České republiky.

2.6   Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

2.7   Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.8   Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata v souladu s článkem 2.7 těchto obchodních podmínek nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.9   Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.10   Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“ v rámci Internetového obchodu a zaškrtnutím tlačítka „Přečetl jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na adrese: http://www.olivac.eu/privacy-policy/  a jsou též Kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením přijetí (akceptace) objednávky dle článku

2.11   Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1   Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
 
3.2   Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby, není-li v Internetovém obchodě uvedeno jinak:
(a)   v hotovosti na vzorkové prodejně Prodávajícího na adrese Mezi úvozy 2000/3 Praha 9 19300, případně na adrese Moravská vína, Masarykova 660 25169 Velké Popovice, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí;
(b)   na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;
(c)   bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího: 27-9642800297/0100
(d)   Platební brána COMGATE.
Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na
internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.
Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány  prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky.
V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop  zobrazí výsledek platby.
 
3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží.
 
3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 
3.5 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě převzetím zboží za podmínky, že k tomuto okamžiku již došlo k zaplacení celé kupní ceny zboží, v opačném případě až k okamžiku zaplacení celé kupní ceny zboží.
 

 

 1. CENY DOPRAVY

4.1   V současné době je zboží expedováno prostřednictvím společnosti Geis.

4.2   Podmínky dopravy prostřednictvím Geis:

- Při ceně objednávky do 2000 Kč účtujeme poštovné a balné ve výši 135 Kč - dobírka.

- Při ceně objednávky od 2001 Kč poštovné ani balné neúčtujeme.

- Pro velkoobchodní partnery je doprava zdarma  pro objednávky od 3000 Kč bez DPH

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1   Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do jednoho (1) týdne od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.

5.2   Obsahuje-li nabídka v Internetovém obchodě možnost volby způsobu dodání zboží, Prodávající a Kupující si mohou sjednat místo pro vyzvednutí, resp. dodání zboží. Pokud si strany toto místo výslovně nesjednají nebo v Internetovém obchodě nebude umožněna volba způsobu dodání zboží, platí, že předání zboží bude realizováno dodáním na provozovnu Prodávajícího postupem dle článku 4.2

 

(a)  Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Zboží bude připraveno k vyzvednutí na adrese vzorkové provozovny Prodávajícího Mezi úvozy 2000/3 Praha 9 – Horní Počernice 193 00, a to v termínu určeném Prodávajícím; Kupující je povinen zboží vyzvednout neprodleně poté, co se dozvěděl o připravenosti zboží na provozovně a o možnosti zboží vyzvednout, pokud se strany nedohodnou jinak.

(b)   Dodání do místa určeného Kupujícím: O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v Internetovém obchodě a v termínu uvedeném v e-mailu (zpravidla se jedná [o následující pracovní den po expedici zboží]), [nejpozději však ve lhůtě dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek]. Kupující bere na vědomí, že některý ze způsobů dopravy může být zpoplatněn částkou uvedenou v Internetovém obchodu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

 

5.3   Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s článkem 6 těchto obchodních podmínek.

 

5.4   V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese mmarsik@alcz.cz.

5.5   Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

5.6   Zboží je Prodávajícím expedováno prostřednictvím společnosti GEIS.

5.7   Podmínky dopravy prostřednictvím společnosti GEIS či prostřednictvím jiného dopravce jsou včetně konečné ceny uvedeny v Internetovém obchodu. Cena za dopravu se může lišit s ohledem na celkové výši uskutečněného nákupu nebo jeho hmotnosti či velikosti.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE ZBOŽÍ

6.1   Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí pro takové vady zboží, na které se vztahuje stanovená doba minimální trvanlivosti zboží a u kterých může Kupující, ve smyslu ustanovení § 2167 písm. d) občanského zákoníku, uplatnit právo z takové vady pouze, pokud se tato vada vyskytne v době této minimální trvanlivosti.

6.3   Kupující může uplatnit reklamaci osobně v prodejně Prodávajícího, e-mailem na adrese mmarsik@alcz.cz, poštou zasláním na adresu A.L.C.Z. Logistic s.r.o. Mezi úvozy 2000/3 Praha 9 – Horní Počernice 193 00 nebo telefonicky na telefonním čísle 777 252 903. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

6.4   Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

 

6.5   Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.6   Reklamace zboží včetně odstranění vady musí být vyřízena ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.7   Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1   Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

7.2   Kupující dále poskytuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v článku 7.1 doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci Internetového obchodu) používal Prodávající za účelem zjišťování nákupních zaměření a zájmů Kupujícího a následně k nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost. Kupující taktéž souhlasí, aby Prodávající sdílel tyto osobní údaje s osobami tvořícími s Prodávajícím koncern, a to za stejným účelem (zasílání obchodních nabídek těchto osob tvořících s Prodávajícím koncern).

7.3   Prodávající je oprávněn v případě převzetí zboží postupem dle článku 5.2(a) těchto obchodních podmínek požadovat po oprávněné osobě, která přebírá zboží, doklad totožnosti a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) si ponechat po nezbytně dlouhou dobu, která nepřesáhne čtyři (4) měsíce, potřebnou pro případné ověření oprávněné osoby, které bylo zboží předáno.

 

7.4   Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s články 7.1 a 7.2 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů, s výjimkou uvedenou v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s články 7.1 a 7.2 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.

 

7.5   Kupující má právo kdykoli požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

7.6   Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.7   Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku 7.2 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.8   Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1   Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na následující adresu: A.L.C.Z. Logistic s.r.o. Mezi úvozy 2000/3 Praha 9 – Horní Počernice 193 00 . V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

8.2   Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

8.3   Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.4   Jestliže však Kupující zvolil při objednání Zboží (článek 5.2 těchto obchodních podmínek) jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

8.5   Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

8.6   Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 1. KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

9.1   V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 6.1, 6.2 a článku 8 těchto obchodních podmínek.

 

9.2   Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení 6 těchto obchodních podmínek poskytována záruka za jakost zboží [v délce minimální trvanlivosti jednotlivého zakoupeného zboží, a pokud nemá zboží stanovenou dobu minimální trvanlivosti, pak v délce 12 měsíců], která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1   Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

10.2   Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto obchodních podmínek či elektronická adresa mmarsik@alcz.cz.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1   Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek zdánlivé, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Zdánlivostí, neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá existence a platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

11.4   Loga a jiná označení jsou chráněny ochrannými známkami, ostatní materiály publikované v Internetovém obchodě mohou rovněž být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

E-mail:info@alcz.cz